در دست انتشار . . 

سَبک‌های سبُک‌تر: راهنمای کاهش مخارج مصرف، تعمیر و تبدیل سبک زندگی، احیای اتصال جسم با جان، و صلح‌پروری در فضای درون و بیرون

آرش حسینیان

سیاه‌مشق چهارم، چاپ اول، پاییز 1398 

اقتصاد، کودکان، اعتیاد، هنر، شهرسازی، ریاضیات، طب پیشگیرانه

طراحی داخلی، تربیت‌بدنی، بهزیستی، جرم‌شناسی، ادبیات،  مدیریت 

سلامت، ;کارآفرینی، مهندسی، روانشناسی، معماری، سالمندان، حقوق

تغذیه، صنایع، بهداشت محیط، کشت‌ودام‌ورزی، بازی‌ها، زیست‌شناسی

سبک زندگی، فناوری، انرژی، خانواده، کار